Algemene Voorwaarden PrioNet BV

 

1. Definities

1.1 Aansluiting: De dienst waarbij een koppeling tussen het interne netwerk of apparatuur van de Afnemer en het Internet en/of de al dan niet daarop aangesloten netwerken, telefooncentrales, (telefonie)platformen en (telefonie)apparatuur tot stand wordt gebracht, waardoor het gebruik van deze zaken door de Afnemer mogelijk wordt.

1.2 Aanvullende voorwaarden: De specifieke voorwaarden per Dienst die op de Overeenkomst van toepassing zijn.

1.3 Afnemer: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met PrioNet de Overeenkomst heeft gesloten, danwel de rechtspersoon of natuurlijke persoon die van de Dienst gebruik maakt.

1.4 Apparatuur: De apparatuur die PrioNet krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

1.5 Benaming: De unieke benaming, het zogenaamde login-ID, dat de Afnemer krijgt toegekend door PrioNet voor de Aansluiting.

1.6 Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.7 Diensten: De diensten die PrioNet op grond van de Overeenkomst aanbiedt.

1.8 Fair use: Het redelijke gebruik door de Afnemer van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van netwerk en systemen, door PrioNet nader te preciseren in Aanvullende  Voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.

1.9 Netiquette: Algemene gedragsregels ten aanzien van gebruik van internet, te vinden op www.inter.nl.net/netiquette.

1.10 Offerte: Ieder aanbod van PrioNet voor de levering van Diensten of Producten.

1.11 Overeenkomst: De overeenkomst tussen PrioNet en Afnemer op grond waarvan PrioNet Diensten ten behoeve van de Afnemer verricht.

1.12 PrioNet: PrioNet B.V. en/of dochterondernemingen van PrioNet B.V.

1.13 Password: De (lees-)tekens die de Afnemer naast de Benaming kiest of krijgt om toegang tot het Internet en/of de al dan niet daarop aangesloten netwerken, (telefonie)systemen, (telefonie)apparatuur (telefonie)platformen te verkrijgen.

1.14 Producten: Apparatuur, Software en/of andere zaken die PrioNet krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

1.15 Programmatuur : De programmatuur, met de daarbij behorende documentatie, die PrioNet krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

1.16 Telefoniedienst : De dienst van PrioNet die het mogelijk maakt dat telefoonverkeer (en het binnen de daarbij gebruikte technieken mogelijke dataverkeer) wordt afgewikkeld vanaf en naar Netwerkaansluitpunten of vergelijkbare aansluitpunten op andere telecommunicatienetwerken (vast of mobiel en zowel in Nederland als in het buitenland) waarmee het Netwerk van PrioNet is verbonden.

1.17 Toegangscode: De Benaming en het Password van de Afnemer die PrioNet ter beschikking stelt aan de Afnemer teneinde toegang te verkrijgen tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken en/ of de daarop aangesloten .

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van PrioNet, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van klant , hoe dan ook genaamd, wordt door PrioNet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkende en Aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door PrioNet zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 2.5 PrioNet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan PrioNet de Afnemer indien mogelijk tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Zulke  wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. Afnemer heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen dertig (30) dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van de Afnemer of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening voordat de wijzigingen en of aanvullingen van kracht werden

 

.3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.2 PrioNet heeft het recht om voor haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat PrioNet de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Afnemer heeft bevestigd, dan wel op het moment dat PrioNet uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.

3.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens PrioNet binden PrioNet slechts indien schriftelijk door PrioNet bevestigd.

3.5 Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door PrioNet mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is PrioNet gehouden al hetgeen PrioNet reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen.PrioNet kan een aspirant-klant om voor haar moverende redenen weigeren.

3.6 Indien de Afnemer een Consument is, heeft deze te allen tijde het recht de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen nadat deze is tot stand gekomen te ontbinden bij aangetekende brief aan PrioNet. Dit ontbindingsrecht is niet van toepassing op de koop van computerprogrammatuur, indien de Consument de verzegeling daarvan heeft verbroken.

 

4. Duur Overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor een vaste periode van twee jaar. De Overeenkomst wordt daarna steeds automatisch voor de duur van twee jaar verlengd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van de dan lopende periode is opgezegd.

4.2 Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk, per mail  als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop PrioNet de opzegging ontvangt.


 

5. Uitvoering Overeenkomst

5.1 Afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding hiervan geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van de koop door een Consument.

5.2 Leveringstermijnen vangen pas aan indien alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie door de Afnemer is verstrekt en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden.

5.3 Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan de Afnemer worden overgedragen, behoudt PrioNet zich het eigendom voor tot het moment dat Afnemer aan PrioNet al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

5.4 PrioNet kan niet garanderen dat de Diensten en Producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de Diensten en Producten van haar toeleveranciers en van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. PrioNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Afnemer  zo beperkt mogelijk te houden.

5.5 PrioNet behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op netwerk, apparatuur, de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren.

5.6 PrioNet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van klant jegens PrioNet ontstaat. PrioNet zal de Afnemer hierover zo mogelijk tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken of apparatuur voor de Afnemer nadelig beïnvloeden.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Afnemer zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware, software, randapparatuur en andere voorzieningen.

5.8 Afnemer is gehouden om geleverde Diensten en Materialen binnen zeven dagen na levering op gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken per omgaande te melden aan PrioNet. Gebreken die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd aan PrioNet te worden gemeld. Bij niet tijdige melding van gebreken, als hiervoor omschreven, vervalt het recht van beroep op een tekortkoming.

5.9 Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop door een Consument, bestaat de enige verplichting van PrioNet bij gebreken in het geleverde, uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van PrioNet. Gebreken geven geen grond voor ontbinding

van de Overeenkomst, tenzij deze binnen de hiervoor gestelde termijn zijn gemeld en PrioNet er na een daartoe schriftelijke aangezegde redelijke termijn niet in slaagt aan zijn herstel / vervangingsplicht te voldoen en voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.

5.10 PrioNet is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummer toewijzing door OPTA, alsmede in geval van wijzigingen in de Telefoniedienst of een Telecommunicatienetwerk of in andere omstandigheden die naar het oordeel van PrioNet nummerwijziging noodzakelijk maken. Indien mogelijk zal PrioNet dit ten minste een (1) maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Afnemer kenbaar maken.

5.11 PrioNet is rechthebbende van de door haar aan Afnemer toegewezen nummers. In geval van beëindiging van de Overeenkomst vervalt het recht van de Afnemer op gebruik van het door PrioNet aan de Afnemer toegekende nummer en staat het PrioNet volledig vrij het betreffende nummer aan een derde toe te kennen, tenzij het nummer met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.12 en artikel 5.13 zal worden geporteerd.

5.12 PrioNet kan instemmen met een verzoek van Afnemer om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Telefoniedienst gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere telefonie aanbieder indien dit naar het oordeel van PrioNet (technisch) mogelijk is. Een porteringsverzoek dient te allen tijde voorafgaande aan de beëindiging van de Overeenkomst  te zijn ingediend en door PrioNet te zijn geaccepteerd.

5.13 PrioNet kan een verzoek om nummerportabiliteit, zoals bedoeld in artikel 5.11 en artikel 5.12, weigeren indien dit bijzondere technische aanpassingen van PrioNet vergt.

5.14 Indien PrioNet in het kader van een Overeenkomst zaken van de Afnemer onder zich houdt, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de Afnemer al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

5.15 PrioNet is bevoegd de levering van Diensten en Producten geheel of ten dele uit te besteden aan een derde.

5.16 De Afnemer zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Afnemer staat jegens PrioNet in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart PrioNet voor enige aanspraak van een derde terzake.

5.17 De Afnemer verplicht zich jegens PrioNet te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van, IP adressen, telefoon- nummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart PrioNet voor enige aanspraak van derden terzake.

 

6. Installatie

6.1 Dit artikel is van toepassing indien installatie van Diensten en Producten bij de Afnemer is overeengekomen.

6.2 De Afnemer verleent medewerkers van PrioNet of door PrioNet ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Diensten of Producten alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Diensten of Producten. Op verzoek van de Afnemer identificeren de betreffende medewerkers of derden zich als zodanig bij de Afnemer.

6.3 Tijdens de installatie van de Apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de (software)configuratie en/of (telefoon)centrale en/of (telefonie)apparatuur van de Afnemer. PrioNet kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Afnemer na installatie op juiste wijze functioneren. PrioNet adviseert de Afnemer daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle bestanden en instellingen en (software)configuraties. PrioNet aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

6.4 PrioNet is niet verplicht de (software)configuratie data of enige instellingen in apparatuur van de Afnemer bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

6.5 Indien gekozen is voor een doe-het-zelfpakket, is Afnemer verplicht de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. PrioNet is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de gebruiksaanwijzing.


 

7. Toegang

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van PrioNet een Toegangscode ontvangt.

7.2 PrioNet sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na gebruik van de Toegangscode. Met name is PrioNet niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, misbruik of verlies van de Toegangscode.

7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan PrioNet. Tot het tijdstip van melding is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.

7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij PrioNet. De wijziging gaat in na verzending door PrioNet van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.

 

8. Gebruik

8.1 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten en de Producten.

8.2 Op Programmatuur verkrijgt de Afnemer uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Er kunnen additionele licentievoorwaarden van toepassing zijn van PrioNet of derden. Indien Afnemer de licentievoorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt geen gebruiksrecht verkregen en dient Afnemer de Programmatuur binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst te retourneren, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de toepasselijke licentievoorwaarden te hebben aanvaard.

8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven hoeveelheid informatie op de server van PrioNet opslaan dan wel laten opslaan. PrioNet is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van deze ) opslag voortvloeit.

8.5 De Afnemer zal algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen, in het bijzonder de regels van de Netiquette.

8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.

8.7 Afnemer is gehouden alle door PrioNet kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, Aanvullende voorwaarden en Overeenkomst en zoals van tijd tot tijd door PrioNet (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) meegedeeld, in acht nemen.

8.8 Afnemer zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden en zal de Diensten en Producten niet op enigerlei wijze (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die de Diensten of het Internetverkeer belasten of verstoren, waaronder: (a) het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;

(b) diefstal van gegevens; (c) de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; (d) de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, spamming; (e) zonder toestemming binnendringen van computers of netwerken; (f) vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; (g) het doorbreken van technische beveiligingen; (h) het verspreiden van virussen, spam en ongewenste reclame-uitingen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; (I) het zich verschaffen van toegang door middel van een valse sleutel, valse code of valse hoedanigheid; (j) het in gang zetten of laten voortbestaan van processen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of de Diensten nadelig beïnvloedt zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het open laten staan van de telefoonverbinding. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘Open Relaying’ en ’Open Proxy’’door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door PrioNet toegestane verbinding met het systeem bestaat.

8.9 De Afnemer is verantwoordelijk voor de apparatuur en het gebruik daarvan. De apparatuur moet voldoen aan de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen en dient technisch verenigbaar te zijn met de apparatuur van het aansluitpunt bij de Afnemer. Indien PrioNet vaststelt dat de apparatuur van de Afnemer de goede werking van het netwerk of apparatuur verstoort, is PrioNet gerechtigd de (Telefonie)dienst voor de Afnemer onmiddellijk buiten werking te stellen.

8.10 Het is de Afnemer niet toegestaan Open Relay of Open Proxy toe te passen.

8.11 PrioNet heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten, de Aansluiting te blokkeren, de Overeenkomst te ontbinden of andere maatregelen te nemen die haar geraden voorkomen indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt in strijd met één van de bepalingen in dit artikel. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. De Afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade. PrioNet behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen.

8.12 PrioNet heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten, de Aansluiting te blokkeren of andere maatregelen te nemen die haar geraden voorkomen indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Aansluiting onrechtmatig door derden wordt gebruikt.

8.14 PrioNet is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen enzovoort. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan PrioNet de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. PrioNet is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking.

8.15 PrioNet is in het geval de Afnemer in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke telefoondiensten/nummers verschuldigd wordt, gerechtigd om over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, totdat de Afnemer tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld. Waar dit in redelijkheid mogelijk is zal PrioNet de Afnemer hierover voorafgaand informeren.

 

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PrioNet of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren.

 

10. Geheimhouding & beveiliging

10.1 PrioNet zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

10.2 PrioNet zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. PrioNet geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. PrioNet sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

10.3 De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van PrioNet of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

 

11. Verwerking van Persoonsgegevens

11.1 Verwerking van persoonsgegevens door PrioNet geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en conform het privacy reglement van PrioNet dat raadpleegbaar is via de website www.PrioNet.nl.

 

12. Prijzen

12.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele heffingen en/of rechten,exclusief afsluitkosten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.

12.2 PrioNet is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.

12.3 PrioNet is gerechtigd een bedrag wegens kosten van afhandeling en/of administratiekosten bij afnemer in rekening te brengen.

12.4 PrioNet is gerechtigd voor de beëindiging, het upgraden en/of het downgraden van een aansluiting, nummers, accounts of andere diensten downgrade-, upgrade- en/of opheffingskosten bij afnemer in rekening te brengen.

12.5 PrioNet zal in geval van het (tijdelijk) blokkeren en/of (tijdelijk) deactiveren van een aansluiting, nummers, accounts of andere diensten 75 Euro kosten per incident bij afnemer in rekening brengen.

12.6 PrioNet zal in geval van het (tijdelijk) deblokkeren en/of heractiveren van een aansluiting, nummers, accounts of andere diensten 75 Euro kosten per incident bij afnemer in rekening brengen.

12.7 Bij beëindiging van een aansluiting binnen de initiële contractsduur, behoudt PrioNet zich het recht voor de resterende kosten ineens bij afnemer in rekening te brengen.

 

13. Betaling

13.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Betaling op factuurbasis is verschuldigd binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigd bedrag op de door PrioNet aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven.

13.2PrioNet is gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor betaling te verlangen.

13.3 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan PrioNet B.V.

13.4 Indien een betaling niet volledig en/of niet tijdig is voldaan, raakt de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Afnemer wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.

13.5 In geval van niet volledige en/of niet tijdige betaling is PrioNet gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Diensten totdat alle facturen zijn betaald.

13.6 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Afnemer. De hoogte van de aan PrioNet verschuldigde incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 250,–Indien aannemelijk is dat PrioNet hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de Afnemer vergoed te worden.

13.7 De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van PrioNet telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is PrioNet gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

13.8 Betalingen van de Afnemer aan PrioNet zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Afnemer bij betaling anders vermeldt.

13.9 Hetgeen Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan PrioNet is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van Afnemer of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Afnemer, besluit van Afnemer tot gehele of gedeeltelijk staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Afnemer en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Afnemer.

 

14. Ontbinding, schadevergoeding, opschorting

14.1 Indien de Afnemer: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens PrioNet niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de

doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is PrioNet in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of (b) enig door de Afnemer aan PrioNet verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

14.3 Indien PrioNet wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van PrioNet, gedragingen van Afnemer, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie PrioNet op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), verdwijnen van computerbestanden, storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij (en), volledige bezetting van de inbellijnen, overbelasting van het net, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van PrioNet of derden die diensten aan PrioNet leveren en andere storingen die buiten de macht van PrioNet liggen, is PrioNet

gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van PrioNet op betaling door de Afnemer voor reeds door PrioNet verrichte prestaties. In geval van opschorting zal PrioNet alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1 PrioNet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden genoemd in artikel 14.3. 15.2PrioNet is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt ten gevolge van wijzigingen in het welkomstbeeld, de inbelnummers van PrioNet, de PrioNet-index of de Toegangscode.

15.3 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor PrioNet voortvloeiende schade.

15.4 De keuze van de domeinnaam en telefoonnummers is voor rekening en risico van de klant en PrioNet aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam en/of telefoonnummer geen enkele aansprakelijkheid.

15.5 PrioNet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

15.6 De totale aansprakelijkheid van PrioNet voor schade die de Afnemer lijdt doordat PrioNet of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) – van de levering waarmee de schade verband houdt, met een maximum van € 50.000.

Aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade (zoals gederfde winst of verminderde opbrengst) aantasting van de reputatie en gevolgschade is uitgesloten.

15.7 PrioNet is niet aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcardacceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Afnemer.

15.8 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan PrioNet is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde Diensten en materialen niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat de kennisgeving als bedoeld in artikel 5.8. PrioNet heeft bereikt.

5.9 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van PrioNet c.q. in dienst zijn bij PrioNet c.q. die door PrioNet bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld en die door Afnemer tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaandebepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en PrioNet te samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan PrioNet alleen zou hebben te vergoeden.

15.10 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van PrioNet of enige persoon voor wie PrioNet wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel.

15.11 De Afnemer vrijwaart PrioNet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting of Diensten door of vanwege de Afnemer dan wel door het niet nakomen van de Afnemer van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

 

16.Geschillen

16.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Middelburg.

PrioNet, VoIP aanbieder

Wij bieden bedrijven in binnen- en buitenland meer telefonie voor minder geld. PrioNet leverde als een van de eersten in Nederland VoIP voor de zakelijke markt.

Meer over ons

Zakelijk internet met PrioNet

Hoogwaardige en betrouwbare breedband netwerken voor uw bedrijfs-internetverbinding. xDSL-, Glasvezel- en Satellietverbindingen. Informeer naar onze zakelijk internet mogelijkheden.

Zakelijk internet